List gratulacyjny z okazji konsekracji Księdza Biskupa Szymona Stułkowskiego

Warszawa, dnia 9 VI 2019 r.

Czcigodny Księże Biskupie,

            Z wielką radością przyjęliśmy informację o tym, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ciebie biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Cieszymy się z tego faktu, gdyż oprócz cech osobowościowych, które z pewnością pomogą Tobie pełnić pasterską posługę, jesteś teologiem pastoralistą posiadającym odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Możesz teraz w pełni wykorzystywać to wszystko w służbie budowania communioKościoła.   

Papież w adhortacji Evangelii gaudiumwzywając cały Kościół do nawrócenia pastoralnego i misyjnego podkreśla, że biskup powinien zawsze budzić komunię misyjną w swoim Kościele diecezjalnym, dążąc do ideału pierwszych wspólnot chrześcijańskich, gdzie wierzących ożywiały jedno serce i jeden duch (por. Dz 4 ,32)(EG 31). Z serca życzymy, abyś jak najlepiej służył Bogu, ludziom i Kościołowi, zarówno na poziomie archidiecezji, jak też całej Polski, szczególnie w wymiarze programowania duszpasterskiego, jak też jego ewaluowania. 

Bądź zawsze biskupem pachnącym owcami, stającym zprzodu owczarni, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu, innym zwyczajnie (…) pośród wszystkich ze swą prostotą i miłosierną bliskością, a w pewnych okolicznościach idź za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu (EG 31). Pełniąc swoją posługę Dobrego Pasterzamiej świadomość, że zawsze, a szczególnie w trudnych chwilach, możesz zawsze liczyć na naszą modlitwę, jak też wielorakie wsparcie. 

Z wyrazami szacunku 

Ks. Tomasz Wielebski 

                                            Przewodniczący i Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów

Mateusz J. TUTAK