Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 20 września 2016 roku o godz. 15.00 na Kampusie Dewajtis UKSW w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, na które serdecznie zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji 2013-2016 – prezes PSP.
  2. Sprawozdanie organizacyjno-finansowe za w/w okres – sekretarz/skarbnik PSP.
  3. Słowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (wniosek o absolutorium dla Zarządu PSP).
  4. Wybór nowego prezesa PSP na kolejną trzyletnią kadencję.
  5. Wybór czterech członków Zarządu PSP.
  6. Wybór przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
  7. Zatwierdzanie miejsca i terminu następnego Walnego Zebrania.
  8. Wybór tematyki kolejnego sympozjum PSP.
  9. Wolne wnioski.
  10. Po przerwie – dyskusja nad kierunkami rozwoju teologii pastoralnej w Polsce.

prof. dr hab. Wiesław Przygoda

prezes PSP

 

Lublin, 10.08.2016 r.

Kongres w Sarajewie

Stowarzyszenie Pastoralistów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stowarzyszenie Pastoralistów Języka Niemieckiego organizuje w dniach 12-15 września 2016 roku w Sarajewie Kongres na temat: „Młodzież w Europie: Religijność młodzieży w kontekście wykorzenienia, kultury przemian i migracji”. Kongres będzie miał miejsce w katolickim Wyższym Seminarium Duchownym w Sarajewie w języku niemieckim. Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy w języku niemieckim w załącznikach.

Anmeldeformular_Sarajevo 2016

Einladung Symposium Sarajevo 2016

Symposion 2016 Jugend in Europa Programm (Stand 20.3.2016)

Życzenia Wielkanocne 2016

Drodzy Pastoraliści!

– Chrystus zmartwychwstał!  Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał!  Alleluja!

Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego ukazuje nam prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Umiłowawszy nas do końca w Wielki Piątek Chrystus pokonał wszelkie zło świata i wszelki grzech ludzki a w poranek Wielkiej Niedzieli zwyciężył ostatecznie śmierć.

Przeżywając Rok Miłosierdzia, widzimy, jak wrogowie Krzyża Chrystusowego gardzą Jego miłosierdziem, a przy tym gardzą także życiem ludzkim, zabijając ludzi w zamachach terrorystycznych oraz niewinne dzieci w klinikach aborcyjnych.

My natomiast dziękując Bogu za Jego niepojętą miłość i radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa nieśmy światu nadzieję płynącą z tajemnic paschalnych! Nie lękajmy się głosić Ewangelii Życia! Niech nasze świadectwo przyniesie innym pokój serca i pozwoli spotkać Żywego Chrystusa!

W imieniu Zarządu PSP

Wiesław Przygoda, prezes

Mateusz J. Tutak, sekretarz

Życzenia na Boże Narodzenie 2015 r.

Boże Narodzenie 2015Boże Narodzenie 2015

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pastoraliści!

Boże Narodzenie w 2015 roku przeżywamy pod znakiem Miłosierdzia Bożego. Nie ulega wątpliwości, że dobroć i miłosierdzie Boga do ludzi objawiło się w tym, że „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16).  W tajemnicy Wcielenia odwieczny Syn Boży stał się Synem Człowieczym i przez to stał się do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15). W swojej ludzkiej twarzy ukazał nam oblicze swego Ojca (por. J 14,9), którego Boskie serce przepojone miłością miłosierną oczekuje na każdego zagubionego swego syna, nawet gdyby ten „odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15,13). Jak zauważył św. Jan Paweł II, „miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku”(DiM 6). Takiej postawy uczy nas nowo narodzony Boży Syn. Kontemplacja Jego słów i czynów prowadzi chrześcijanina prostą drogą do zdania życiowego egzaminu z tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięża” (Rz 12,21).

Bramą do nieskończonych pokładów Bożego miłosierdzia jest chrzest święty, który wprowadza człowieka w tajemnicę Bożego życia. Z założenia Bożej miłości to, co zaczyna się w wydarzeniu chrztu świętego, ma trwać bez końca. Tylko sam człowiek , popełniając grzech śmiertelny, jest w stanie przerwać tę przygodę życia miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego tak ważnym zadaniem dla chrześcijanina jest odkrywanie nowego życia w Chrystusie – jego źródeł, wszystkich wymiarów oraz zastosowań praktycznych. Zadaniem pastoralistów jest pomoc ludziom w odkrywaniu genealogii Chrystusa, genealogii naszej osobistej wiary chrześcijańskiej oraz zadań apostolskich względem tych, którzy przychodzą po nas.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Człowieczeństwa Syna Bożego w Dzieciąktu Jezus, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Niech w Nowym 2016 Roku nasz Zbawiciel, który – jak to wyraził papież Franciszek – jest „znakiem czułości Boga i Jego obecności w świecie”, rozpali nasze serca taką miłością, która pomoże nam przezwyciężyć zło dobrem w sobie i wokół siebie. Niech nowy rok liturgiczny przeżywany według programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce pomoże nam w duchowości chrzcielnej odkrywać pokłady dobra i miłosierdzia, na których deficyt tak bardzo cierpi człowiek i świat współczesny.

Oby nasze nawrócenie duszpasterskie i pastoralnoteologiczne pomogło wiernym w Polsce odkryć na nowo miłosiernego Boga i zwrócić się ku Niemu całym sercem.

 

Z pamięcią i modlitwą

 

Mateusz Jakub Tutak                                                                         ks. Wiesław Przygoda,

Sekretarz-skarbnik PSP                                                                       Prezes Zarządu PSP

 

Ps. Serdecznie zapraszamy już teraz na Kongres Teologów Praktycznych, który organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniami katechetyków i homiletyków w Warszawie w dniach 19-21 września 2016. Szczegółowy program Kongresu będzie podany w późniejszym terminie.

Nowi profesorowie nadzwyczajni

Według zdobytych informacji w ostatnim czasie dwóch pastoralistów uzyskało stanowisko profesora nadzywczajnego. Ks. dr hab. Bogdan Giemza został profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, zaś ks. dr hab. Tomasz Wielebski profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie ks. Giemza został także pierwszym kierownikiem studiów doktoranckich na swoim Wydziale.

Nowym profesorom życzymy satysfakcji i wielu sukcesów w pracy naukowo-dydaktycznej.

P.S. Wszystkim zaś przypominamy, że dla odróżnienia tytułu naukowego profesora od stanowiska na uczelni, prawidłowy zapis powinien wyglądać tak:

ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT;

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW.

Życzenia Wielkanocne 2015

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 5-6).

Drodzy Pastoraliści!

 Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny wzywa nas do bycia świadkami prawdy  o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Wokół nas tak wielu ludzi, którzy uśmiercili w sobie życie Boże – niektórzy z nich nawet chlubią się tym w sferze publicznej.  Sytuacja ta jest nie cierpiącym zwłoki wyzwaniem dla każdego z  nas, by stać się świadkiem życia i świętości, którego źródłem stale wytryskującym w Kościele jest Chrystus Zmartwychwstały.

Wszystkim szanownym członkom Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów życzymy świeżej – wzmocnionej głębokimi przeżyciami paschalnymi – wiary, która działa przez miłość.

Wszelką posługę pastoralną – czy to bezpośrednio w Winnicy Pańskiej, czy poprzez naukowe tworzenie nowych i coraz doskonalszych modeli działalności duszpasterskiej – podejmujmy w dziecięcej ufności do naszego Mistrza, który świat zwyciężył a równocześnie jest względem niego pełen miłosierdzia i łaski.

 W imieniu Zarządu PSP

Wiesław Przygoda, prezes

Mateusz J. Tutak, sekretarz

Ps. Przypominamy i serdecznie zapraszamy na doroczne Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów do Brennej 20-21 kwietnia 2015.