Życzenia Wielkanocne 2016

Drodzy Pastoraliści!

– Chrystus zmartwychwstał!  Alleluja!

– Prawdziwie zmartwychwstał!  Alleluja!

Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego ukazuje nam prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Umiłowawszy nas do końca w Wielki Piątek Chrystus pokonał wszelkie zło świata i wszelki grzech ludzki a w poranek Wielkiej Niedzieli zwyciężył ostatecznie śmierć.

Przeżywając Rok Miłosierdzia, widzimy, jak wrogowie Krzyża Chrystusowego gardzą Jego miłosierdziem, a przy tym gardzą także życiem ludzkim, zabijając ludzi w zamachach terrorystycznych oraz niewinne dzieci w klinikach aborcyjnych.

My natomiast dziękując Bogu za Jego niepojętą miłość i radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa nieśmy światu nadzieję płynącą z tajemnic paschalnych! Nie lękajmy się głosić Ewangelii Życia! Niech nasze świadectwo przyniesie innym pokój serca i pozwoli spotkać Żywego Chrystusa!

W imieniu Zarządu PSP

Wiesław Przygoda, prezes

Mateusz J. Tutak, sekretarz

Życzenia na Boże Narodzenie 2015 r.

Boże Narodzenie 2015Boże Narodzenie 2015

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pastoraliści!

Boże Narodzenie w 2015 roku przeżywamy pod znakiem Miłosierdzia Bożego. Nie ulega wątpliwości, że dobroć i miłosierdzie Boga do ludzi objawiło się w tym, że „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,16).  W tajemnicy Wcielenia odwieczny Syn Boży stał się Synem Człowieczym i przez to stał się do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4,15). W swojej ludzkiej twarzy ukazał nam oblicze swego Ojca (por. J 14,9), którego Boskie serce przepojone miłością miłosierną oczekuje na każdego zagubionego swego syna, nawet gdyby ten „odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15,13). Jak zauważył św. Jan Paweł II, „miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku”(DiM 6). Takiej postawy uczy nas nowo narodzony Boży Syn. Kontemplacja Jego słów i czynów prowadzi chrześcijanina prostą drogą do zdania życiowego egzaminu z tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięża” (Rz 12,21).

Bramą do nieskończonych pokładów Bożego miłosierdzia jest chrzest święty, który wprowadza człowieka w tajemnicę Bożego życia. Z założenia Bożej miłości to, co zaczyna się w wydarzeniu chrztu świętego, ma trwać bez końca. Tylko sam człowiek , popełniając grzech śmiertelny, jest w stanie przerwać tę przygodę życia miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego tak ważnym zadaniem dla chrześcijanina jest odkrywanie nowego życia w Chrystusie – jego źródeł, wszystkich wymiarów oraz zastosowań praktycznych. Zadaniem pastoralistów jest pomoc ludziom w odkrywaniu genealogii Chrystusa, genealogii naszej osobistej wiary chrześcijańskiej oraz zadań apostolskich względem tych, którzy przychodzą po nas.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Człowieczeństwa Syna Bożego w Dzieciąktu Jezus, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Niech w Nowym 2016 Roku nasz Zbawiciel, który – jak to wyraził papież Franciszek – jest „znakiem czułości Boga i Jego obecności w świecie”, rozpali nasze serca taką miłością, która pomoże nam przezwyciężyć zło dobrem w sobie i wokół siebie. Niech nowy rok liturgiczny przeżywany według programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce pomoże nam w duchowości chrzcielnej odkrywać pokłady dobra i miłosierdzia, na których deficyt tak bardzo cierpi człowiek i świat współczesny.

Oby nasze nawrócenie duszpasterskie i pastoralnoteologiczne pomogło wiernym w Polsce odkryć na nowo miłosiernego Boga i zwrócić się ku Niemu całym sercem.

 

Z pamięcią i modlitwą

 

Mateusz Jakub Tutak                                                                         ks. Wiesław Przygoda,

Sekretarz-skarbnik PSP                                                                       Prezes Zarządu PSP

 

Ps. Serdecznie zapraszamy już teraz na Kongres Teologów Praktycznych, który organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniami katechetyków i homiletyków w Warszawie w dniach 19-21 września 2016. Szczegółowy program Kongresu będzie podany w późniejszym terminie.

Nowi profesorowie nadzwyczajni

Według zdobytych informacji w ostatnim czasie dwóch pastoralistów uzyskało stanowisko profesora nadzywczajnego. Ks. dr hab. Bogdan Giemza został profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, zaś ks. dr hab. Tomasz Wielebski profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie ks. Giemza został także pierwszym kierownikiem studiów doktoranckich na swoim Wydziale.

Nowym profesorom życzymy satysfakcji i wielu sukcesów w pracy naukowo-dydaktycznej.

P.S. Wszystkim zaś przypominamy, że dla odróżnienia tytułu naukowego profesora od stanowiska na uczelni, prawidłowy zapis powinien wyglądać tak:

ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT;

ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW.

Życzenia Wielkanocne 2015

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24, 5-6).

Drodzy Pastoraliści!

 Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny wzywa nas do bycia świadkami prawdy  o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Wokół nas tak wielu ludzi, którzy uśmiercili w sobie życie Boże – niektórzy z nich nawet chlubią się tym w sferze publicznej.  Sytuacja ta jest nie cierpiącym zwłoki wyzwaniem dla każdego z  nas, by stać się świadkiem życia i świętości, którego źródłem stale wytryskującym w Kościele jest Chrystus Zmartwychwstały.

Wszystkim szanownym członkom Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów życzymy świeżej – wzmocnionej głębokimi przeżyciami paschalnymi – wiary, która działa przez miłość.

Wszelką posługę pastoralną – czy to bezpośrednio w Winnicy Pańskiej, czy poprzez naukowe tworzenie nowych i coraz doskonalszych modeli działalności duszpasterskiej – podejmujmy w dziecięcej ufności do naszego Mistrza, który świat zwyciężył a równocześnie jest względem niego pełen miłosierdzia i łaski.

 W imieniu Zarządu PSP

Wiesław Przygoda, prezes

Mateusz J. Tutak, sekretarz

Ps. Przypominamy i serdecznie zapraszamy na doroczne Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów do Brennej 20-21 kwietnia 2015.

Kursy kaznodziejów nie tylko dla księży

Chcesz głosić ciekawie, zwięźle i zrozumiale? Chcesz, aby Twoi słuchacze nie zasypiali albo nie myśleli o niebieskich migdałach? Chcesz, żeby Twoje wystąpienia wzruszały, uczyły i bawiły? Czy zastanawiałeś się jak współcześnie przybliżać ludziom Boga? Wydział Teologiczny UKSW zaprasza księży i osoby świeckie zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji na cykl zajęć w ramach Szkoły Mówców. Kursy mają za zadanie wprowadzić słuchaczy w tajniki sztuki retoryki i ułatwić wzajemną komunikację. W programie zostały uwzględnione warsztaty z tworzenia homilii i rekolekcji dla dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych, a także kazania głoszone podczas specjalnych okazji (do chorych, ślubne, pogrzebowe) oraz za pośrednictwem mediów.

Każdy z kursów składać się będzie z części mini wykładowej, indywidualnej pracy z tutorem, prezentacji przygotowanej koncepcji homilii/rekolekcji oraz jej ewaluacji. Połączenie teoretycznej i praktycznej formy zajęć umożliwi uczestnikom kursu utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie jej w konkretnej przykładowej sytuacji (study case) oraz udoskonalenie użytych form i narzędzi komunikacyjnych poprzez poddanie ich  merytorycznej i formalnej recenzji. Każdy z weekendowych kursów Szkoły Mówców stanowi odrębną całość. Rekrutacja na zajęcia rozpoczęła się 8.01.2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy zob. www.szkolamowcow.wt.uksw.edu.pl/ lub  www.teologia.uksw.edu.pl/node/60.

Życzenia na Boże Narodzenie 2014 roku

bnBoże Narodzenie 2014

„ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi” (Tyt 3,4)

 

Szanowni Pastoraliści!

Dobroć i miłość do ludzi Boga, który dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem w ubóstwie beltejemskiej stajenki, zachęca nas do kontemplacji i poszukiwania sensu tego stylu, w jakim Pan wszechświata wszedł w ubóstwo ludzkich serc i umysłów – w ubóstwo naszych serc i umysłów. W czasie tegorocznej pielgrzymki do Betlejem papież Franciszek powiedział, że narodzone tam przed dwoma tysiącami lat Dzieciątko Jezus jest znakiem danym przez Boga dla tych, którzy czekali na zbawienie, i zawsze będzie znakiem czułości Boga i Jego obecności w świecie. Nowy rok liturgiczny przeżywany według programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce zachęca nas do nawrócenia i podjęcia wysiłku nad pogłębieniem i ożywieniem naszej wiary oraz wiary naszych umiłowanych Rodaków.

Łącząc się duchowo w przeżywaniu wielkiej tajemnicy Człowieczeństwa Syna Bożego, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Niech w Nowym 2015 Roku nasz Zbawiciel, który nazwał siebie „światłością świata”, rozświetli swoim niebiańskim blaskiem wszelkie mroki Waszych umysłów i serc. Niech nie braknie Wam także zapału do pracy misyjnej w Winnicy Pańskiej, by powierzeni Waszej opiece pastoralnej ludzie nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia i mieli je w obfitości.  Oby nasze nawrócenie duszpasterskie i pastoralnoteologiczne pomogło wiernym w Polsce odkryć na nowo miłosiernego Boga i zwrócić się ku Niemu całym sercem.

 

Z pamięcią i modlitwą

 

Mateusz Jakub Tutak                                                                           ks. Wiesław Przygoda,

Sekretarz-skarbnik PSP                                                                        Prezes Zarządu PSP

 

Ps. Serdecznie zapraszamy już teraz na doroczne sympozjum pastoralistów do Brennej koło Skoczowa 20-21 kwietnia 2015. Szczegółowy program sympozjum na temat duszpasterstwa rodzin będzie podany w późniejszym terminie.

Konferencja: Duszpasterstwo młodzieżowe w Polsce. Sukces czy porażk?

plakat dm9 czerwca 2014r. Auditorium Maximum UKSW

9.00 Otwarcie sympozjum

Sesja I 9.30-10.20

 1. Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży (młodzieżowego) ks. dr hab. Dariusz Lipiec KUL
 2. Obraz współczesnej młodzieży w Polsce – ks. prof. dr hab. Kazimierz Święs

Dyskusja

Kawa

Sesja II 10.40-12.00 MARTYRIA

 1. Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik UKSW
 2. Porażka katechezy parafialnej – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek UKSW
 3. Rekolekcje wielkopostne jako element duszpasterstwa młodzieży – p. dr Jolanta Kurosz UAM
 4. Z Dobrą Nowiną wśród „tweetów” i „lajków” – media społecznościowe wsparciem dla duszpasterstwa młodzieży – p. dr Aneta Rayzacher-Majewska

Dyskusja

Sesja III 12.00-13.10 LITURGIA

 1. Od schematu do eksperymentu, czyli o możliwościach, jakie kryje w sobie Msza Święta – ks. dr Krzysztof Filipowicz UKSW
 2. Sakrament bierzmowania jako rytuał przejścia – ks. dr Dariusz Kurzydło UKSW
 3. Sakrament pojednania a formacja osobowa młodzieży – ks. dr Rafał Bednarczyk UKSW

Dyskusja

Obiad 13.10 – 14.00

Sesja IV 14.00-15.10 DIAKONIA

 1. Wychowanie chrześcijańskie młodzieży na przykładzie systemu prewencyjnego – ks.  dr hab. Zbigniew Zarembski UMK
 2. Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży – o. dr hab. Marek Fiałkowski KUL
 3. Apostolski wymiar wolontariatu młodzieży na przykładzie szkolnych kół Caritas –  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda KUL

Dyskusja

PANEL

bp H. Tomasik i ks. G. Suchodolski, ks. A. Gontarski oraz młodzież

16.00 Zakończenie sympozjum

Christus resurrexit! Alleluja! Szanowni Pastoraliści!

ressurexit„Ja przyszedłem po to,
abyście mieli życie
i mieli je w obfitości” (J 10, 10)

„Goria Dei vivens homo”
Św. Ireneusz z Lyonu (II w.)

 

 

 

 

 

 

Zazwyczaj pielgrzymujemy do grobów, aby wspominać nszych bliskich zmarłych, modlić się o ich zbawienie wieczne, medytować nad przemijalnością czasu oraz nieuchronnąścią i potęgą śmierci. Jest tylko jeden grób, do którego pielgrzymują każdego roku miliony ludzi i wracają od niego nie z przesłaniem śmierci, lecz pełnym nadziei przesłaniem życia – to pusty grób Zmartwychwstałego Pana!

Jezus Chrystus jest Pierwszym spośród żyjących, Który śmierci rzucił potężne wyzwanie – „śmierci będę twoją śmiercią, śmierci będę twoim zwycięstwem!”Wielkanoc jest świętem życia – i to życia w obfitości, gdyż przekraczającego wyznaczone ramami śmierci życia ziemskiego. Tylko Pan życia jest w stanie takie życie nam dać i je obronić w sytuacjach śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Radując się wielkanocnym orędziem o zwycięstwie życia nad śmiercią,

pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia. Niech blask nieśmiertelności, którym promieniuje Zmartwychwstały Pan, napełnia każdego dnia Wasze serca i umysły nowymi inspiracjami do poszukiwania człowieka żywego, będącego chwałą Boga. Pamiętajmy, że tylko człowiek pełen życia i radości płynącej z posiadania życia
w obfitości, może być skutecznym głosicielem ewangelii życia!

W imieniu Zarządu PSP

dr Mateusz J. Tutak, sekretarz                                 ks. Wiesław Przygoda, prezes

 

Ps. Przypominamy i serdecznie zapraszamy na doroczne Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów do Porszewic 5-6 maja 2014 r.